Tirsdag kunne Bonansa fortelle at studentene som tar bachelor i eiendomsmegling ved BI avdekker feil hos eiendomsmeglere og advokater som driver med eiendomsmegling.

Via Finanstilsynet har vi sett flere saker som går på merknader ved eiendomsmeglingsvirksomhet hos enkelte foretak hittil i 2015.

Får ikke lenger drive eiendomsmegling

Her er noe av det vi kom over:

I vår har to advokater fått forbud mot å drive eiendomsmeglingsvirksomhet.

Begge advokatene forbys fra datoen vedtaket ble gjort å drive eiendomsmegling i medhold til advokatbevilgningen, samt å være fagansvarlig megler og ansvarlig megler i eiendomsmeglingsvirksomhet.

Vedtaket betyr at advokatene det gjelder ikke kan påta seg nye eiendomsmeglingsoppdrag, og at sluttføringen av eventuelt eksisterende oppdrag må overlates til andre.

I det ene tilfellet vurderte Finanstilsynet advokaten til å være uegnet, og at det var gjennomgående systematisk svikt i virksomheten som medførte uforsvarlig drift. Det har vært mangelfulle oppgjørsrutiner, brudd på kompetansekravet, sammenblanding av klientmidler fra advokatvirksomhet og eiendomsmeglingsvirksomhet, og manglende dokumentasjon. Det påpekes videre at det ikke er ført oppdragsjournal, omsetningsjournal, depotjournal eller budjournal.

I det andre tilfellet påpekes det grunnleggende mangler ved regnskapsførselen/bokføringen av klientmidlene. Det veide også tungt for styrets vurdering at det var en underdekning på advokatens klientbankkonto samtidig som advokaten i samme periode overførte beløp til sin driftskonto til dekning av salærkrav. For to av disse overføringene kan det ikke fremlegges tilfredsstillende dokumentasjon. Finanstilsynet retter videre kritikk mot advokatens oppfølging av hvitvaskingsregelverket, samt at de ikke kan se at advokaten har korrigert forhold som tidligere er påpekt.

Flere alvorlige feil

Dette er to av de groveste sakene som foreligger så langt i 2015. I tillegg til dem er det flere foretak som får bemerkninger i merknadsbrev og rapport fra Finanstilsynet.

I flere av tilfellene er det snakk om alvorlige feil.

Noen foretak har vært undersøkt med tanke på klientmiddelbehandling, risikostyring, internkontroll, og overholding av regler om skriftlig budgivning. Det avdekkes manglende rutine for depotjournal, sending av regning, samt at enkelte saker mangler salgsoppgave.

I noen tilfeller påpekes det at det ikke fremgår rentefot for fellesgjeld og nedbetalingstid i salgsoppgaven. Finanstilsynet understreker her at meglers plikt til å gi opplysninger om eiendommen er én av meglers helt sentrale plikter.

Det har også under inspeksjon fremkommet at det i et av foretakene ikke alltid ble innhentet motbud og aksept skriftlig i budrunden.

Kritikkverdige forhold

Feilene stopper ikke der. Under inspeksjonen fremkom det at en person som var ansatt i et av foretakene som ekstrahjelp i resepsjonen, hadde solgt eiendom gjennom foretaket. Foretaket har med det mottatt og utført oppdrag i strid med egenhandelsforbudet i eiendomsmeglingsloven.

Finanstilsynet bemerker at egenhandelsforbudet er begrunnet med hensynet til tilliten til megler, og Finanstilsynet finner det derfor kritikkverdig at et foretak har brutt egenhandelsforbudet.

Finanstilsynet bemerker i en annen sak at sikker gjennomføring av oppgjør er en av meglers mest sentrale plikter, og anser det klart kritikkverdig at foretaket har utført oppgjør før kjøper har fått rettsvern for sitt erverv.

Et annet foretak har fått pålegg om ekstraordinær rapportering, der de hver måned må oppgi komplett avstemming fra forrige måned, resultatregnskap og balanse.

– Grovt og lite tillitsvekkende

Samtidig er det et foretak som slipper å få tilbakekalt tillatelsen for å drive eiendomsmegling fordi de har fått ny fagansvarlig, noe som gjør at Finanstilsynet ikke finner det utilrådelig at virksomheten fortsetter. De påpeker likevel at de finner det alvorlig og klart kritikkverdig at foretaket har gjennomført oppgjør uten at garantier etter bustadoppfølgingsloven var stilt. De mener at det er et grovt og lite tillitsvekkende brudd på meglers omsorgsplikt ovenfor kjøperne at garantiene først ble stilt etter at Finanstilsynet påpekte forholdet ved det stedlige tilsynet.

De har også hatt bemerkninger til foretakets utarbeidelse av oppgjørsoppstillinger, utforming av timepristilbud, oppdragsavtaler, salgsoppgaver og føring av timelister, samt manglende oversikt over rettigheter i fast eiendom for ansatte. Det har i tillegg vært flere bemerkninger til foretakets etterlevelse av lov og forskrift om hvitvasking, herunder mangelfulle rutiner. Det har også vært bemerket at en person uten kompetanse som ansvarlig megler eller eiendomsfullmektig hadde foretatt en budrunde.

NB: Bonansa har kun sett på merknader/brev fra 2015.

Vi tror du også vil like disse sakene: