STØ KURS: Sentralbanksjef Øystein Olsen endrer ikke renten. FOTO: NTB SCANPIX

STØ KURS: Sentralbanksjef Øystein Olsen endrer ikke renten. FOTO: NTB SCANPIX

Norges Bank overrasket markedet med å holde styringsrenten uendret, men varsler samtidig kutt på neste rentemøte.

Beslutningen om å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent var stikk i strid med forventningene i markedet.

På spørsmål om hvorfor ikke renten kuttes allerede nå, svarte sentralbanksjef Øystein Olsen at de ser litt tilbake på det de gjorde i desember i fjor. Da satte de ned renten for å motvirke markert nedgang i norsk økonomi. Olsen sier at dette hadde element av føre-var politikk.

– Siden da har utslagene vært små, arbeidsledighet stabil og lav, samtidig som boligprisene øker sterkt. Vi valgte nå å se an utviklingen videre. Utsiktene tilsier at renten skal ned i første halvår, sier Olsen.

Siv Jensen deler sentralbanksjefens bekymring

Olsen uttalte også bekymring for at det skal oppstå finansielle ubalanser i Norge, disse bekymringene deler finansminister Siv Jensen (Frp).

At man lar styringsrenten bli stående på 1,25 prosent sier hun at hun tar til etterretning.

– Jeg ser at markedet er overrasket, men jeg konstaterer også at sentralbanksjefen har fokus på at vi må unngå at det bygger seg opp finansielle ubalanser, sier Jensen til NTB.

Dette er en bekymring sentralbanksjefen deler med regjeringen, fastslår hun.

– Vi har et noe lavere vekstanslag enn vi la til grunn i budsjettet, men vi har fortsatt vekst, vi må ikke glemme det. Vi har lav arbeidsledighet, vi har fortsatt vekst i sysselsettingen, så utgangspunktet for norsk økonomi er ganske godt. Men noen ting stopper opp. Vi vet at vi må omstille.

Ifølge Jensen er det bred enighet om virkelighetsbildet.

– Utgangspunktet er bra, men vi skal omstille. Vi skal til en ny normalsituasjon. Det krever litt andre tiltak og virkemidler enn det vi har vent oss til. Det er ikke snakk om krisetiltak, understreker hun.

Én av bekymringene er det hete boligmarkedet og gjeldsveksten i husholdningene. Nye råd fra Finanstilsynet om tiltak for å dempe prisveksten i boligmarkedet er nå på høring.

Råd til unge på boligmarkedet

Sentralbanksjefen vil ikke kommentere Finanstilsynets forslag til ny utlånspraksis for boliglån.

– Vedvarende lav rente stimulerer boligpriser, og det er et dilemma. Men det er andre forhold som gjør at renten er lav. Da er det behov for andre målrettede tiltak som kan rettes inn mot gjeldsutvikling og balanse i boligmarkedet. Boligprisene vil fortsette å vokse, men bli mer avdempet fremover. Lavere renter virker stimulerende på lån. Usikkerheten på dette feltet er stor, sier Olsen.

Olsen har et råd til unge boligkjøpere.

– Kjøp bolig for å bo, men det kan være lettere sagt enn gjort. Ikke betrakt bolig som investeringsobjekt man skal tjene penger på. Boligprisene kommer ikke alltid til å stige. Kommer en endring i boligmarkedet etter hvert.

– Selv om vi har prognose med svært lav rente, så bør man ikke agere som om at investeringen skal bli lav. Særlig ikke med tanke på en investering som bolig. Man må ta høyde for å tåle en rente som er høyere i dag, sier han.

Overraskende

– Jeg har ikke hørt om noen som sier at de ikke forventer et rentekutt nå, sa seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til NTB i helgen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen argumenterer med at boligprisene har steget mye siden rentekuttet i desember, mens andre utslag i økonomien har vært relativt små.

Utsikter til kutt

Men samtidig varsler Olsen minst ett rentekutt innen sommeren:

– Hvis utviklingen i økonomien fremover blir om lag som anslått, er det utsikter til at styringsrenten vil bli satt ned, sier Olsen i pressemeldingen som Norges Bank publiserte torsdag formiddag.

Så sent som i forrige uke mente Statistisk sentralbyrå at Norges Bank kom til å gjennomføre to rentekutt før sommeren.

Som forventet

I pressemeldingen fra Norges Bank heter det at rentekuttet i desember skulle motvirke faren for en markert nedgang i norsk økonomi som en lavere oljepris bringer med seg. Norges Bank mener at tiltaket har virket:

«Utviklingen i norsk økonomi så langt har vært om lag som ventet. Prisveksten er nær 2,5 prosent».

Svakere utsikter

Om de store og viktige nøkkeltallene som sentralbanken i tillegg har sett på, bemerkes det at arbeidsledigheten har holdt seg stabil og faktisk har vært litt lavere enn fryktet.

Men samtidig er utsiktene litt svakere nå enn i desember, slår Olsen fast. Blant annet har oljeprisen falt ytterligere, lønnsveksten ser ut til å bli enda lavere enn tidligere antatt, og på toppen av det hele har flere land rundt oss kuttet rentene.

Konklusjonen på dette er ifølge Norges Banks hovedstyre at styringsrenten kommer til å ligge mellom dagens nivå og 0,5 prosent fram til neste pengepolitiske rapport publiseres 18. juni.

Utviklingen i norsk økonomi som ventet

– Styringsrenten ble redusert i desember for å motvirke faren for en markert nedgang i norsk økonomi som følge av en lavere oljepris. Så langt har utslagene i realøkonomien vært relativt små, og boligprisene fortsetter å stige mye. Styringsrenten holdes derfor uendret nå, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

I en pressemelding fra Norges Bank heter det at utviklingen i norsk økonomi så langt har vært om lag som ventet. Prisveksten er nær 2,5 prosent.

«Arbeidsledigheten har holdt seg stabil og vært litt lavere enn ventet. Samtidig er utsiktene fremover litt svakere enn i desember. Oljeprisen har falt videre, og aktiviteten i petroleumsnæringen kan avta mer enn tidligere antatt. Lønnsveksten i fjor ble lavere enn lagt til grunn, og det er forventninger om at lønningene også fremover øker noe mindre enn tidligere anslått. Flere sentralbanker har de siste månedene foretatt lettelser i pengepolitikken, og den ventede renteoppgangen ute er igjen skjøvet ut i tid», heter det i pressemeldingen.

– Hvis utviklingen i økonomien fremover blir om lag som anslått, er det utsikter til at styringsrenten vil bli satt ned, sier sentralbanksjefen.

Analyse: Tror på prisvekst

Prisveksten på boliger her i landet vil fortsette frem til 2018, og det er fare for at storbyene rammes av boligbobler, ifølge Samfunnsøkonomisk analyse.

Boligprisveksten fortsetter selv om den kommer til å dempe seg noe framover, viser prognosen som legges frem torsdag. På landsbasis vil prisene stige med 16 prosent fram til 2016, men det vil være store regionale forskjeller.

– I Oslo, Bergen og Tromsø har vi en ganske sterk boligprisvekst inne, særlig sett i forhold til resten av landet. Det har sammenheng med at boligbyggingen har avtatt mens innvandringen ikke har avtatt. I Oslo ser vi samtidig at innenlandsk utflytting nå er snudd til innflytting. Det øker presset på prisene, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse til Dagens Næringsliv.

Han trekker fram lav rente, lav arbeidsledighet, inntektsvekst og befolkningsvekst som viktige drivkrefter for boligprisene. Samtidig er det tegn til at det bygger seg opp en boble i markedet – noe som vil si at prisene stiger mer enn det som kan forklares av slike fundamentale årsaker.

– Vi reiser for første gang i vår prognosehistorie spørsmålet om det er i ferd med å utvikle seg en boligboble, spesielt i enkelte regionale pressområder. Vår modell klarer ikke å forklare den sterke boligprisveksten vi nå ser, sier Bjørnstad.