Striden sto om hvordan festeavgiften skulle reguleres, altså hvor mye det skal koste å leie en tomt. Det avgjørende nå er at Høyesterett har bestemt at prisen for festet tomt nå kan reguleres etter tomteverdien.

Det er motsatt konklusjon av den Høyesterett kom fram til i 2007 i den såkalte Bøvredommen, og som ble bekreftet i senere avgjørelser. Høyesterett fastslo den gang at tomtefestere har rett til å forlenge festekontrakten på samme vilkår som tidligere.

Dommen var basert på en endring i tomtefesteloven fra 2004, en endring mange grunneiere mente hadde fått urimelige konsekvenser. De mente blant annet at verdiøkningen på eiendommen bare tilfalt fester.

Et knippe grunneiere klaget derfor den norske stat inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD). Sommeren 2012 fastslo domstolen at den aktuelle paragrafen i tomtefesteloven var i strid med vernet av eiendomsrett i Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Den rødgrønne regjeringen anket saken til storkammeret, men saken ble avvist.

Høyesterett har nå enstemmig kommet fram til at EMDs dom hadde endret det rettslige bildet på en avgjørende måte. Dermed får grunneier rett til å foreta én avtalebasert oppregulering av festeavgiften uansett om avgiften tidligere har vært justert en eller flere ganger på grunnlag av konsumprisindeksen.