Fra 1. juli 2015 kan du bygge garasje, veranda og lignende uten å søke. Man må selv undersøke om man bygger

Dette kan du bygge fra 1.juli
Bygg/garasje:– Alternative bygg/bruksområder er garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus, dukkestue eller lignende– Man kan ikke bygge for beboelse uten søknad. Bygget kan ikke brukes til overnatting. Man kan altså ikke ha kjøkken, stue, soverom og våtrom– Bygget kan være maks 50 kvadratmeter stort og bygges inntil én meter fra nabogrensen– Mønehøyde er opp til fire meter og gesimshøyden opp til tre meter

Balkong, veranda og lignende:

– Tilbygg på maks 15 kvadratmeter. Det kan være balkong, veranda, åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod

– Dette tilbygget må være fire meter eller mer fra nabogrensen

– Man kan ikke bo i tilbygget

Reparasjon av bygningstekniske installasjoner:

– Man kan reparere bygningstekniske installasjoner som ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg, heis og varme- og kjøleanlegg

– Det er fremdeles mulig å reparere enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor én bruksenhet eller branncelle uten å søke

Mindre bygg, levegger:

– Mindre bygg, for eksempel levegger (inntil 1,8 meter høy og 10,0 meter lang), forstøtningsmur, mindre fylling, planering av terreng, intern vei og biloppstillingsplasser kan oppføres uten søknad

– Mindre levegger (inntil 1,8 meter høy og fem meter lang) kan oppføres inntil naboen uten søknad

– Flere antennesystemer kan settes opp uten søknad

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

i samsvar med arealplaner, reglene i plan- og bygningsloven, og i samsvar med andre lover.

Det vil ikke lenger være nødvendig å sende nabovarsel.

Sjekk hva du kan bygge i faktaboksen.

Disse reglene må du kunne før du bygger

Anders Kirkhus, seniorrådgiver i Sintef Byggforsk, har skrevet en anvisning om de nye reglene, «Carporter og små garasjer».

Kirkhus har med andre ord satt seg grundig inn i de nye reglene, og forklarer hva privatpersoner må ta hensyn til hvis de vil bygge uten å søke:

For å kunne bygge garasje uten å søke må garasjen oppfylle generelle krav til bygg, du må bygge ut ifra vilkårene for å slippe å søke og du må følge arealplanen i kommunen der du bor.

Står det i kommunens arealplan at garasjer kan ha maks 2,5 meter mønehøyde, så er det arealplanen som gjelder.

Ifølge Kirkhus kan du ikke oppføre for eksempel garasjen med kjeller.

En krypkjeller, ringmur med gulv over, er ikke en kjeller. Men kan noe lagres under gulvet regnes det som en kjeller.

– Og man kan kun bygge en etasje. Er loft en etasje? Ja, hvis arealet på loftet er måleverdig. Skal det være måleverdig må romhøyden være 190 cm og i en bredde på minst 60 centimeter.

Kan du bygge i strandsonen?

Bygget du oppfører er fortsatt et tiltak som skal oppfylle alle krav i teknisk forskrift og alle materielle krav i plan- og bygningsloven.

– Det betyr fortsatt at man ikke kan bygge i strandsonen, og det betyr at bygget skal tåle snø- og vindlast på stedet, og tilfredsstille krav til brannsikkerhet, sier Kirkhus.

Du må også sjekke grad av utnytting på tomten din. Reguleringsplaner har gjerne en begrensning, så det er viktig at du sjekker om du har nok areal igjen til å bygge noe der.

Du kan heller ikke bygge en rønne?

– Det er brannkrav knyttet til bygget. Brannkravet er en rømningsstrategi. For småhus er kravet til byggverket at det skal stå i minst 30 minutter under brann, så du ikke får det i hodet før du kommer deg ut. Hvis alle naboene dine har bygget garasjer mellom bolighusene er det ikke sikkert du får lov til det samme, for da kan en brann føre til at uakseptabelt mange hus brenner ned.

Det kalles et seksjoneringsskille/brannseksjon, og består av et område med maks 1200 kvadratmeter bruttoareal.

I verste fall kan en brann spre seg innen hele seksjonen, men den skal ikke spre seg videre.

Hvor mye brannmotstand en garasje i et seksjoneringsskille skal ha kommer an på slukkemulighetene til brannvesenet i området.